Quận 1 tổ chức hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 27/7/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 tổ chức hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho Ban Thường trực, cán bộ chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các vị chức sắc tôn giáo, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 phường, Ban Công tác Mặt trận 66 khu phố

Báo cáo viên hội nghị là Ông Nguyễn Hoàng Năng – Thành ủy viên – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã triển khai những nội dung cơ bản và mới của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng thời phát động viết bài thu hoạch về một nội dung tâm đắc nhất trong Nghị quyết. Thời gian viết bài thu hoạch bắt đầu từ ngày 27/7 đến 10/8/2016.

Hà Thanh