Quận 1 Học tập, nghiên cứu chuyên đề tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Căn cứ kế hoạch số 34/KH-MTTQ-BTT ngày 09/6/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 về việc tổ chức học tập, nghiên cứu chủ đề năm 2017 và 2 tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Sáng ngày 27/6/2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 tổ chức Hội nghị triển khai học tập, nghiên cứu chủ đề năm 2017 và  hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh  cho 121 cán bộ công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Thường trực MTTQ 10 phường, các vị Ủy ban MTTQ Việt Nam  Quận 1, Trưởng, phó ban Công tác Mặt trận 66 khu phố, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, các tổ chức thành viên.

Báo cáo tại Hội nghị, Thạc sĩ Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và công tác sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã khái quát sơ nét về tác phẩm Sửa đổi lề lối lối làm việc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết xong vào tháng 10/1947.  Xét về hình thức, đây là một trong 5 tác phẩm lý luận lớn của Bác. Tác phẩm tổng hợp và vạch rõ những căn bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự, thậm chí phá hỏng cả sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta, như các căn bệnh chủ quan, hẹp hòi, từ đó đưa ra những kinh nghiệm để chỉnh đốn, sửa chữa những căn bệnh đó. Tuy đã ra đời cách đây 70 năm, nhưng nội dung của tác phẩm này vẫn mang tính thời sự trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước ta hiện nay.

Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân – 2 vấn đề ảnh hưởng đến sự sinh tồn của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Bên cạnh việc nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên, tác phẩm cũng chỉ rõ những khuyết điểm, thiếu sót của cán bộ, đảng viên và thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, đồng thời nêu những biện pháp cụ thể, toàn diện và kiên quyết nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu của chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng.

MTTQ Q1